Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Amendement van het lid Bergkamp dat benadrukt dat het persoonsgebonden budget een volwaardige, alternatieve leveringsvorm is naast zorg-in-natura (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat benadrukt dat het persoonsgebonden budget een volwaardige, alternatieve leveringsvorm is naast zorg-in-natura Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.3.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, zesde lid, wordt «informatie en advies» vervangen door: onafhankelijke informatie en advies. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 143 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ’T WOUT Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 137 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 321 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp waarmee het recht op partneropname wordt uitgebreid naar partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp waarmee het recht op partneropname wordt uitgebreid naar partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 115 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. 33891, nr. 165) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. 33891, nr. 165) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 166 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR.165 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering, te regelen dat: • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015; • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben; • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016; • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor; • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot het contract, budget, etc. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 137 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 137 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 142 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 137 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over de bescherming van het medisch beroepsgeheim (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over de bescherming van het medisch beroepsgeheim Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 9.1.2 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 80 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431 Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 3.2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 165 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering om, deze kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor 24 uurszorg, maar met extra zorg thuis kunnen blijven wonen, onder de Wet langdurige zorg te brengen, zoals spoor 1 in de brief van 9 september 2014, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ (Dossier 33891)
Motie van het lid Bergkamp over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 102 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bepaalde groepen niet zullen passen in de standaardzorgprofielen die op dit moment door het Zorginstituut worden ontwikkeld voor de indicatiestelling van de Wlz; overwegende dat voor deze groepen maatwerk mogelijk moet zijn; constaterende dat om een soepele overgang mogelijk te maken het werken met de bestaande functies en klassen uit de AWBZ in 2015 waarschijnlijk nog onvermijdelijk zal zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe vanaf 2016 de mogelijkheid van een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ kan worden vormgegeven, inclusief een passende bekostigingssystematiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bergkamp ter vervanging van de nrs. 27 en 35 over gelijkwaardige toegang tot het persoonsgebonden budget en zorg in natura (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bergkamp ter vervanging van de nrs. 27 en 35 over gelijkwaardige toegang tot het persoonsgebonden budget en zorg in natura Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 74 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLAVER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege (Dossier 33900)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege Verslag van een algemeen overleg ...

Verslag (Dossier 33900)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 28 april 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES (Dossier 33900)
Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...