Kamerstuk 33891-31

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over de bescherming van het medisch beroepsgeheim

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 8 september 2014
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-31.html
ID: 33891-31
Wijzigingen: 33891-50

Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP

Ontvangen 8 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt «en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of beroep geldende plicht tot geheimhouding».

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Het tweede lid geldt niet voor zover het inlichtingen en gegevens betreft waarvan het verstrekken een schending van een ambts- of beroepsgeheim met zich brengt.

Toelichting

Dit amendement laat de mogelijkheid in stand dat zorgverleners of zorginstellingen uit eigen beweging gegevens verstrekken alsmede de verplichting om dergelijke gegevens op verzoek te verstrekken. De zinsnede dat het verstrekken van deze gegevens het medisch beroepsgeheim mag doorbreken, wordt echter uit het wetsvoorstel geschrapt. In plaats daarvan is in een nieuw lid expliciet opgenomen dat het verstrekken van gegevens niet in strijd met het beroepsgeheim mag gebeuren.

O. van Dijk Bergkamp