Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 8 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraadverkiezingen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba met deze wet verloren zal gaan op het tijdstip waarop een wijziging van de Grondwet die voorziet in het kiesrecht van de leden van de eilandsraden voor verkiezing van de Eerste Kamer in werking treedt;

overwegende dat het mogen uitoefenen van het kiesrecht een fundamenteel recht is in een democratische rechtsstaat;

overwegende dat Nederlandse ingezetenen op de BES-eilanden als volwaardige Nederlanders invloed moeten krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer;

overwegende dat niet-Nederlandse ingezetenen op de BES-eilanden geen directe of indirecte invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer zouden moeten kunnen uitoefenen;

overwegende dat niet-Nederlandse ingezetenen van deze bijzondere openbare lichamen onder dezelfde voorwaarden die gelden ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen, kiesrecht moeten krijgen voor de eilandsraadverkiezingen;

overwegende dat deze uitgangspunten ook door de Eerste Kamer geformuleerd zijn;

overwegende dat het voorliggende plan niet al deze uitgangspunten realiseert;

verzoekt de regering, voor de zomer een wetsvoorstel aan de Kamer toe te zenden waarin een kiescollege BES geïntroduceerd wordt om zodoende de verkiezing van de eilandsraad en de Eerste Kamer te ontvlechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Segers

Van Raak

Bisschop