Kamerstuk 33891-129

Amendement van het lid Bergkamp waarmee het recht op partneropname wordt uitgebreid naar partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 18 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-129.html
ID: 33891-129

91,3 %
8,0 %

D66

VVD

Van Vliet

50PLUS/Klein

GrBvK

SGP

CU

GL

PVV

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

PvdD

SP


Nr. 129 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 18 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt na «somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking» ingevoegd:, of met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden de echtgenoot van de verzekerde met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap recht heeft op verblijf als bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

De Wlz voorziet – net als de huidige AWBZ – in het recht op partneropname voor «partners» van personen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking. Daarmee kan de partner (echtgenoot of geregistreerde partner) van iemand die recht heeft op zorg en in een instelling verblijft mee verhuizen en hoeven partners niet te worden gescheiden. In het wetsvoorstel wordt dit in de praktijk echter beperkt tot ouderen met een somatische of psychogeriatrische aandoening. Indiener is van mening dat het recht op partneropname niet tot enkel deze groep dient te worden beperkt, maar bijvoorbeeld ook zou moeten gelden voor partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Met voorliggend amendement wordt dat bewerkstelligd.

Bergkamp