Kamerstuk 33891-137

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-137.html
ID: 33891-137
Wijzigingen: 33891-142

Nr. 137 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 321

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «kunnen regels worden» vervangen door: worden regels.

2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De wijze waarop Wlz-uitvoerders hun zorgplicht uitvoeren mag niet vrijblijvend zijn. Wlz-uitvoerders dienen landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria te hanteren; samenhangende zorg, afgestemd op de cliënten en een gedifferentieerd aanbod zijn van essentieel belang. De regionale inkoopvrijheid dient beperkt te worden tot wezenlijk regionale aangelegenheden. Dit amendement regelt daarom ten eerste dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop Wlz-uitvoerders uitvoering geven aan onderdelen van hun zorgplicht. De inwerkingtreding van deze delegatiebepaling dient volgens de indieners op grond van artikel 13.1.1, eerste lid, te worden bepaald bij koninklijk besluit, wanneer landelijke criteria zijn vastgesteld.

Ten tweede regelt dit amendement dat een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt gevoegd, zodat er parlementaire controle kan plaatsvinden op de vormgeving van de algemene maatregel van bestuur, waarin een nadere uitwerking wordt gegeven van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders.

O. van Dijk Bergkamp