Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Motie van het lid Bergkamp over informatievoorziening ten behoeve van de systeemverantwoordelijkheid van de Kamer (Dossier 33841)
Motie van het lid Bergkamp over informatievoorziening ten behoeve van de systeemverantwoordelijkheid van de Kamer Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 135 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de staatssecretaris na de decentralisatie van de zorg en ondersteuning voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten systeemverantwoordelijk blijft en de Kamer hem daarop moeten kunnen aanspreken; overwegende dat de Kamer daarvoor moet kunnen beschikken over relevante en adequate informatie; verzoekt de regering, de Kamer na de zomer duidelijkheid te bieden over de informatie op basis waarvan de Kamer haar systeemverantwoordelijkheid kan invullen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over het kunnen inzetten van het persoonsgebonden budget als een vergelijkbaar en toereikend alternatief voor zorg in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over het kunnen inzetten van het persoonsgebonden budget als een vergelijkbaar en toereikend alternatief voor zorg in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen. ...

Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het – mede gelet op de college-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen – belangrijk is dat gemeenten zo spoedig mogelijk weten wat de financiële kaders zijn voor de komende collegeperiode; overwegende dat de meicirculaire in dat licht erg laat is; verzoekt de regering, zo veel eerder als mogelijk aan afzonderlijke gemeenten duidelijkheid te geven over de met de nieuwe Wmo gepaard gaande overheveling van budgetten en ten behoeve daarvan in overleg te treden met gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33841, nr. 134) over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33841, nr. 134) over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 161 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 134 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er door de decentralisaties in het sociaal domein een stapeling van regionale samenwerkingsverbanden dreigt; voorts constaterende dat zeven van de tien gemeenteraadsleden van mening is dat regionale samenwerkingsverbanden een bedreiging vormen voor de lokale democratie; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van een onderzoek naar de vraag hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd, en de Kamer over de uitkomsten van dat overleg in september 2014 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijstellen van een eigen bijdrage (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijstellen van een eigen bijdrage Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een rolstoel een basisvoorziening is en dat ouders niet moeten worden geconfronteerd met extra kosten voor het gebruik dat hun kinderen noodzakelijkerwijs moeten maken van dit hulpmiddel; van mening dat de al jaren bestaande situatie dat voor een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd, gehandhaafd moet worden voor jeugdigen tot 18 jaar; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijgesteld worden van een eigen bijdrage, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb. ...

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor een verantwoorde overgang van taken belangrijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar in overleg treden; overwegende dat het – mede gelet op het belang van de continuïteit van zorg – daarom van belang is dat zorgverzekeraars geen gesprekken met individuele gemeenten weigeren; verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de zorgverzekeraars teneinde signalen van gemeenten ter zake te adresseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ’T WOUT C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 73 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.6, tweede lid, vervalt in de aanhef «slechts». ...

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 104 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 149 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1051 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat mensen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al drie jaar hoofdverblijf en toelating hebben nog onder het oude regime komen te vallen voor wat betreft de termijnen voor naturalisatie (Dossier 33852-(R2023))
Nader gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat mensen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al drie jaar hoofdverblijf en toelating hebben nog onder het oude regime komen te vallen voor wat betreft de termijnen voor naturalisatie Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman ter vervanging nr. 32 dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman ter vervanging nr. 32 dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32 Ontvangen 16 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL II0a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 18 dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 18 dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 31 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 31 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 311 Ontvangen 9 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel II0a 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 24 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 24 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel II0a 1. ...