Kamerstuk 33841-161

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33841, nr. 134) over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 24 april 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-161.html
ID: 33841-161
Origineel: 33841-134

97,3 %
2,7 %

GrBvK

PvdD

SGP

PvdA

CDA

Van Vliet

SP

GL

PVV

CU

50PLUS

VVD

D66


Nr. 161 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 134

Voorgesteld 24 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door de decentralisaties in het sociaal domein een stapeling van regionale samenwerkingsverbanden dreigt;

voorts constaterende dat zeven van de tien gemeenteraadsleden van mening is dat regionale samenwerkingsverbanden een bedreiging vormen voor de lokale democratie;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van een onderzoek naar de vraag hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd, en de Kamer over de uitkomsten van dat overleg in september 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp