Kamerstuk 33841-10

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


78,7 %
21,3 %

D66

BONTES

VVD

CDA

50PLUS

PVV

GL

PvdD

SP

SGP

CU

PvdA


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 5 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een verantwoorde overgang van taken belangrijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar in overleg treden;

overwegende dat het – mede gelet op het belang van de continuïteit van zorg – daarom van belang is dat zorgverzekeraars geen gesprekken met individuele gemeenten weigeren;

verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de zorgverzekeraars teneinde signalen van gemeenten ter zake te adresseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van der Staaij