Kamerstuk 33841-9

Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


100,0 %
0,0 %

PvdA

PvdD

VVD

CU

GL

PVV

50PLUS

SP

CDA

BONTES

SGP

D66


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT

Voorgesteld 5 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het – mede gelet op de college-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen – belangrijk is dat gemeenten zo spoedig mogelijk weten wat de financiële kaders zijn voor de komende collegeperiode;

overwegende dat de meicirculaire in dat licht erg laat is;

verzoekt de regering, zo veel eerder als mogelijk aan afzonderlijke gemeenten duidelijkheid te geven over de met de nieuwe Wmo gepaard gaande overheveling van budgetten en ten behoeve daarvan in overleg te treden met gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van 't Wout