Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022 Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg Amendement begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TELLEGEN EN PAULUSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 391 Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de jeugdzorg veel goede initiatieven worden ondernomen via pilots en proeftuinen, maar landelijke toegang nog vaak ontbreekt; overwegende dat de Kamer wenst gezinnen in problemen zo veel mogelijk bij elkaar te houden en bij uithuisplaatsing zo goed mogelijk te werken aan terugkeer, vanuit het belang van het kind; overwegende dat familie- en gezinshuizen zoals Simba initiatieven zijn die hier goed aan kunnen bijdragen, maar niet in alle regio's van Nederland in gelijke mate toegankelijk zijn; verzoekt de regering met regio's en gemeenten in gesprek te gaan om het opzetten van familie- en gezinshuizen te stimuleren, met name in gebieden waar deze nog weinig ingezet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Amendement van het lid Van der Laan over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Van der Laan over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LAAN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID DE NEEF C.S. ...

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN VAN DEN BERG Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland een grote achterstand is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg en dit ten koste gaat van het werkplezier; constaterende dat andere landen, zoals Denemarken, gegevensuitwisseling van patiëntengegevens en -dossiers veel slimmer georganiseerd hebben; overwegende dat ook het Centraal Planbureau aangeeft dat er structureel zorgkosten kunnen worden bespaard als er incidenteel fors geïnvesteerd wordt in gegevensuitwisseling; overwegende dat het nog onduidelijk is wat de kosten zullen zijn voor de uitvoering van de meerjarenagenda van de Wet gegevensuitwisseling in de zorg; verzoekt de regering onderzoek te doen in welke mate er incidenteel geïnvesteerd dient te worden in gegevensuitwisseling in de zorg, hoe deze bekostigd kan worden en hierbij ervaringen van andere landen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over onderzoeken of tandartsopleidingen kunnen worden verkort (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over onderzoeken of tandartsopleidingen kunnen worden verkort Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN PAULUSMA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er mede door een tekort aan opleidingsplaatsen een structureel tekort aan tandartsen is; overwegende dat een van de mogelijkheden om de capaciteit aan opleidingsplaatsen te vergroten het verkorten van de opleiding zou kunnen zijn; verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is de opleidingen voor tandartsen te verkorten zonder dat dit tot kwaliteitsverlies zou leiden, bij dit onderzoek te betrekken hoe tandartsopleidingen in omringende landen georganiseerd zijn, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Sahla over gemeenteraadsleden betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID SAHLA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op 16 maart aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, waardoor het lokale bestuur deels vernieuwd zal worden; overwegende dat de hervormingsagenda stevige keuzes vraagt, die pas effectief zijn als lokale bestuurders zich deelgenoot voelen in deze opgave; verzoekt de regering naast de koepels ook gemeenteraadsleden in deze en de volgende raadsperiode te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de hervormingsagenda, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID SAHLA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wachtlijsten voor verschillende vormen van jeugdzorg oplopen en te hoog zijn; overwegende dat toegankelijke jeugdzorg van groot belang is voor de gezondheid en het welzijn van jongeren; overwegende dat hiertoe inzicht en sturing nodig kan zijn op de toegang van de jeugdzorg, vergelijkbaar met de werking met treeknormen in de Zvw; verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg zou kunnen helpen bij het aanpakken van en sturen op wachttijden, en de Kamer daarover medio 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Paulusma over middelen voor lotgenotencontact long-covidpatiënten (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma over middelen voor lotgenotencontact long-covidpatiënten Amendement begroting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN BIKKER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverleners financiële en praktische obstakels ervaren bij het inschakelen van professionele tolken, waardoor dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorgverlening; overwegende dat goede zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen; van mening dat het onwenselijk is als kinderen van patiënten moeten vertalen bij ingewikkelde en ingrijpende diagnoses; overwegende dat voor zorgverleners in alle zorgsectoren onder de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Wpg de beschikbaarheid van en eenvoudige toegang tot tolken een belangrijke randvoorwaarde is voor het bieden van goede en doelmatige zorg; constaterende dat het regelen van de tolkenvoorziening tegen verschillende financieringsstromen aanloopt en om een structureel domeinoverstijgende oplossing vraagt die bestaande financieringsstructuren en de verantwoordelijkheden van de Nederlandse Zorgautoriteit overstijgt; verzoekt de regering de voor- en nadelen en praktische uitvoerbaarheid voor zorgverleners en zorgaanbieders van de verschillende vormen van bekostiging in kaart te brengen, en de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sporters zelf aangeven dat er in het voetbal nauwelijks ruimte is voor lhbtiq+-acceptatie; constaterende dat een vijandige sfeer in het stadion hieraan bijdraagt; constaterende dat er ondanks diverse projecten, zoals de All Together Challenge en aanvoerdersbanden in regenboogkleuren, nog steeds regelmatig racistische en antihomospreekkoren zijn in stadions; constaterende dat de verantwoordelijkheid op verschillende plekken belegd is; verzoekt de regering om heldere afspraken te maken met voetbalclubs, bonden, veiligheidsdriehoek, supportersverenigingen en belangenorganisaties voor lhbtiq+-acceptatie over de aanpak van spreekkoren; verzoekt de regering om samen met deze partijen af te spreken dat bij spreekkoren de wedstrijden worden stilgelegd en deze verantwoordelijkheid duidelijk te beleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport Amendement begroting financiën Nr. 135 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...