Kamerstuk 35925-XV-52

Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Don Ceder (CU), Fonda Sahla (D66), Hülya Kat (D66), Daan de Kort (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-52.html
ID: 35925-XV-52

100,0 %
0,0 %

DENK

VVD

PvdA

SP

BIJ1

Groep Van Haga

JA21

SGP

FVD

PVV

GL

D66

Fractie Den Haan

Volt

CU

PvdD

Omtzigt

CDA

BBB


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KAT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Informatiepunt van Ieder(in) Wajongers op een laagdrempelige manier ondersteunt;

overwegende dat de implementatie van de Wet vereenvoudiging Wajong nog veel vragen of onduidelijkheden met zich mee kan brengen voor Wajongers;

overwegende dat het Informatiepunt in 2022 zou ophouden met bestaan;

verzoekt de regering het Informatiepunt Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) voor 2022 voort te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kat

Sahla

Ceder

De Kort