Kamerstuk 35925-XV-53

Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Hülya Kat (D66), Don Ceder (CU), Senna Maatoug (GL), Fonda Sahla (D66), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-53.html
ID: 35925-XV-53

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KAT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gemeenten nieuwe manieren willen ontwikkelen om bijstandsgerechtigden te ondersteunen en te begeleiden naar werk;

overwegende dat zij hierbij tegen de grenzen van de Participatiewet aanlopen en hierdoor soms onvoldoende juridische ruimte hebben om deze nieuwe manieren te ontwikkelen;

van mening dat draaien van pilots die soms de grenzen van de huidige wet opzoeken veel informatie kan opleveren die helpt om de ondersteuning aan bijstandsgerechtigden te verbeteren;

verzoekt de regering om in overleg met gemeenten het experimenteerartikel in de Participatiewet uit te breiden om zo meer mogelijkheden te bieden voor gemeentelijke pilots,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kat

Sahla

Maatoug

Ceder

Palland