Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Amendement van het lid Keijzer over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33841)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 november 2013 en het nader rapport d.d. 13 januari 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 16 dat onder andere regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 16 dat onder andere regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «de Rijkswet op het Nederlanderschap» ingevoegd «en de Vreemdelingenwet 2000» en wordt na «en» ingevoegd: voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, ter verkorting van de termijn voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, alsmede. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER Ontvangen 6 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL Ia In artikel 34, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 wordt «vijf achtereenvolgende jaren» vervangen door: zeven achtereenvolgende jaren. ...

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33862)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2015 I ALGEMEEN De initiatiefnemers danken de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP voor hun inbreng. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33862)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 33862)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33862)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 april 2013 en het nader rapport d.d. 11 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten wordt geborgd (Dossier 33872)
Amendement van het lid Geurts waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten wordt geborgd Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 29 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel X vervalt het derde lid. ...

Motie van het lid Omtzigt over beantwoording van de vragen over MH17 door het Comité van Ministers (Dossier 33873-(R2026))
Motie van het lid Omtzigt over beantwoording van de vragen over MH17 door het Comité van Ministers Motie internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 6 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 11 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er geen sprake mag zijn van amnestie en gratie voor de daders van de aanslag op de MH17 op 17 juli 2014; verzoekt de regering, te bevorderen dat de vragen hierover bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa binnen de reguliere termijn van drie maanden beantwoord worden; verzoekt de regering tevens, expliciet aan te geven of Oekraïne en Rusland ingestemd hebben met het antwoord, en gaat over tot de orde van de dag. ...