Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Tijdens het Wetgevingsoverleg «Jaarverslag en Slotwet 2020 VWS» van 23 juni jl. ...

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 21 september 2021. ...

Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 80 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Keijzer waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en verrekening plaatsvindt door het CAK van vorderingen op grond van de Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en verrekening plaatsvindt door het CAK van vorderingen op grond van de Wmo. ...

Motie van het lid Keijzer over helderheid verschaffen over randvoorwaarden (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer over helderheid verschaffen over randvoorwaarden Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de decentralisatie van zorg en begeleiding grote consequenties gaat hebben voor kwetsbare burgers en hun families; constaterende dat een groot aantal randvoorwaarden voor de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 niet helder zijn; van mening dat de regering hier helderheid over moet geven, wil er een zorgvuldige afweging gemaakt kunnen worden of de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 ingevoerd kan worden; verzoekt de regering, voor 15 maart 2014 de Tweede Kamer helderheid te verschaffen over onderstaande randvoorwaarden die nodig zijn voor een zorgvuldig wetstraject en voldoende voorbereidingstijd voor gemeenten, zodat er een besluit genomen kan worden om de nieuwe Wmo wel of niet in te laten gaan op 1 januari 2015: – helderheid over de financiële middelen per gemeente; – de tijd die nodig is om kwalitatief goede zorg en begeleiding in te kopen; – de tijd die nodig is om, conform de nieuwe Wmo 2015, het beleidsplan en – – de bijbehorende verordeningen op te stellen; – de tijd die nodig is om afspraken te maken tussen zorgverzekeraars en gemeenten; inzage in samenhang van de verschillende wetten met wetteksten erbij; uitwerking van de op 21 januari 2014 aangenomen motie-Keijzer (30 597, nr. 398); – de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht over cliënten naar gemeenten door zorgkantoren die voldoen aan wettelijke privacy- en beveiligingsvoorwaarden; – de tijd die nodig is om cliëntenondersteuning vorm te geven; – regie vanuit het Ministerie van BZK en het Ministerie van VWS op de samenhang tussen de verschillende decentralisaties; – inzicht in transitie en uitvoeringskosten op gemeentelijk niveau; – een duidelijk voorlichtingstraject richting burgers over de veranderingen in het sociale domein, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 18 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.3.2, tweede lid, onder c, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:, waarbij rekening wordt gehouden met: 1° het evenwicht tussen de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers en andere personen uit zijn sociale netwerk, en 2° de bereidheid van mantelzorgers en andere personen uit zijn sociale netwerk om deze hulp te verlenen. ...

Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 27 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.1. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK. (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.4 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 4a. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2 vervalt het zesde lid. ...

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 107 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.6.1 vervallen het tweede, derde en vierde lid, alsmede de aanduiding «1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4. ...

Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid. ...

Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. ...

Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 16 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 16 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...