Kamerstuk 33841-80

Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


8,7 %
91,3 %

SP

GL

CU

Van Vliet

PvdA

CDA

PVV

GrBvK

D66

50PLUS

PvdD

VVD

SGP


Nr. 80 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt.

Toelichting

Indiener is van mening dat de Wmo 2015 te veel extra regels oplegt aan gemeenten en zorginstellingen. Artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, maakt mogelijk dat in de verordening eisen gesteld worden aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen. Artikel 3.1 regelt dit echter al uitgebreid, inclusief een mogelijkheid tot nadere regelgeving.

Keijzer