Kamerstuk 33841-116

Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


20,7 %
79,3 %

VVD

CDA

GrBvK

CU

50PLUS

SP

Van Vliet

GL

PvdD

SGP

PvdA

PVV

D66


Nr. 116 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BRUINS SLOT

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 6.37 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Na artikel 24 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24a

 • 1. De zorgverzekeraar verstrekt de verzekeringnemer op diens aanvraag een persoonsgebonden budget, waarmee de verzekeringnemer in staat wordt gesteld om bij algemene maatregel van bestuur bepaalde vormen van zorg of overige diensten, waaronder in elk geval verpleging of verzorging binnen diens huishouding, van derden te betrekken.

 • 2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden mede mantelzorgers of leden van het sociaal netwerk als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verstaan.

 • 3. Een persoonsgebonden budget wordt slechts verstrekt, indien:

  • a. de verzekeringnemer naar het oordeel van de zorgverzekeraar op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;

  • b. naar het oordeel van de zorgverzekeraar is gewaarborgd dat de zorg of overige diensten van goede kwaliteit zijn.

 • 4. Het persoonsgebonden budget wordt verstrekt in de vorm van een voorschot ter hoogte van:

  • a. indien de verzekerde krachtens zijn zorgverzekering de zorg of andere dienst waarvoor het budget wordt verstrekt in principe dient te betrekken van een door zijn zorgverzekeraar gecontracteerde of in dienst genomen zorgaanbieder: de vergoeding, bedoeld in artikel 13;

  • b. in andere gevallen: een bedrag dat gelijk is aan de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid voor de desbetreffende vorm van zorg of andere dienst passend zijn te achten, verminderd met, indien voor deze zorg of andere dienst van toepassing, het bedrag dat op grond van artikel 11, derde lid, voor rekening van de verzekerde komt.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over:

  • a. de termijnen waarin het budget aan de verzekerde wordt betaald, en

  • b. de wijze waarop de verzekerde zich jegens de zorgverzekeraar over het budget verantwoord.

 • 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel.

Toelichting

Door het overhevelen van persoonlijke verzorging en verpleging dient er een PGB in de Zorgverzekeringswet geregeld te worden. Dit ten behoeve van de keuzevrijheid en eigen regie van alle mensen met een beperking. Indiener beoogt dat te regelen met onderhavig amendement.

Keijzer Bruins Slot