Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het aanpassen van het bestemmingsplan aan het projectbesluit (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het aanpassen van het bestemmingsplan aan het projectbesluit Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 78AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.24, onderdeel bA, komt te luiden:bAArtikel 3.13 komt te luiden:Artikel 3.131. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 143 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2010De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van 20 april 2010 inzake het Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 142). ...

Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 21 april 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 21 mei 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2010Hierbij bied ik u aan het ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr.78, over aanpassen bestemmingsplan aan projectbesluit (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr.78, over aanpassen bestemmingsplan aan projectbesluit Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 125GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.5 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 162 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 juni 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. 161) inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche). ...

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 168 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2013 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) d.d. 18 december 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 42BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Hierbij bied ik u inzake het voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (hierna: Crisis- en herstelwet), het advies van het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) aan (kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 181 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2014 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 16 december 2013 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Bij brief van 17 oktober 2014 heeft de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij bericht dat in de procedurevergadering van 15 oktober 2014 is besloten de behandeling aan te houden van het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het Omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333; hierna: het Besluit). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 216 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 mei 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 4 april 2016 over de voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 215). ...

Motie van het lid Ouwehand over mestvergisting (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over mestvergisting Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 158 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat grote mestverwerkingsinstallaties grote negatieve effecten op de leefomgeving kunnen hebben; constaterende dat mestvergisting niet leidt tot een vorm van landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn en dus niets te maken heeft met verduurzaming van de landbouw; verzoekt de regering, de categorie «verduurzaming landbouw» uit bijlage I van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Veldhoven (t.v.v. 32127, nr. 195) over mantelzorgwoningen in het buitengebied (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Veldhoven (t.v.v. 32127, nr. 195) over mantelzorgwoningen in het buitengebied Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 196 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 195 Voorgesteld 27 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat ten aanzien van het buitengebied specifieke normen gewenst zijn voor de mogelijkheden tot het creëren van mantelzorgwoningen; constaterende, dat het conceptbesluit onvoldoende differentiatie aanbrengt tussen het buitengebied en de bebouwde kom; verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen in het buitengebied te verruimen, waarbij in ieder geval de afstand tot het hoofdgebouw, de hoogte van het bouwwerk en de eisen met betrekking tot het dak worden betrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 229 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS Voorgesteld 24 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Crisis- en herstelwet gemeenten de mogelijkheid geeft om betere energieprestaties af te dwingen; overwegende dat het veel kosteneffectiever is om de energieprestaties te verbeteren bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw; overwegende dat het daarom beter is een gebouw direct zo energiezuinig mogelijk te bouwen, in plaats van daarmee te wachten; overwegende dat het belangrijk is dat gemeenten, in aanvulling op nationale regelgeving, de ruimte hebben om zelf aanvullende eisen te stellen; verzoekt de regering, de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet geeft aan gemeenten om betere energieprestaties af te dwingen nogmaals breder onder de aandacht te brengen, eventueel in samenwerking met de VNG, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van artikel 5.2 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van artikel 5.2 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 10AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 5.2 vervalt.ToelichtingDe regering stelt voor de beroepsmogelijkheid te schrappen voor de toevoeging per AMvB van nieuwe elementen aan Bijlagen I, II en III. ...

Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Hierbij bied ik u aan – ter rectificatie van de u bij brief van 2 juni 2014 toegezonden bijlage (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Amendement van het lid Vendrik over het effect van de kilometerprijs op het bestaande wegennet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het effect van de kilometerprijs op het bestaande wegennet Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 93AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.11 wordt als volgt gewijzigd.1. ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 32AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 5.9 wordt een artikel ingevoegd, luidendeArtikel 5.9aOnze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een evaluatie van de effecten van de in Hoofdstuk 1 van deze wet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn.ToelichtingDit amendement regelt dat de in de in hoofdstuk 1 van wet voorgestelde wijzigingen tot 2014 tijdig worden geëvalueerd.Twee jaar na vaststelling van deze wet wordt bezien of de afzonderlijke instrumenten in de praktijk bijdragen aan versnelling en verbetering van projecten en eventueel verbetering behoeven.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Amendement Van der Staaij over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid (Dossier 32127)
Amendement Van der Staaij over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 66AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.10 wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende: 4a. ...

Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 84BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Hierbij bied ik u ten behoeve van het overleg op maandag 16 november a.s. het toegezegde overzicht aan met de kabinetsreactie op de voor en tijdens het debat op donderdag 12 november 2009 ingediende amendementen alsmede antwoorden op tijdens dit debat door de leden van uw Kamer gestelde vragen.De minister-president, minister van Algemene Zaken,J. ...

Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 134GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...