Kamerstuk 32127-199

Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Gepubliceerd: 24 juni 2014
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-199.html
ID: 32127-199

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2014

Hierbij bied ik u aan – ter rectificatie van de u bij brief van 2 juni 2014 toegezonden bijlage (Kamerstuk 32 127, nr. 197) – de tekst van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche), zoals deze is voorgepubliceerd in de Staatscourant van 2 juni 2104, nr. 147891.

Abusievelijk is bij voornoemde brief een eerder concept van dit ontwerpbesluit bijgevoegd. Het verschil tussen deze ontwerpteksten betreft de formulering van de in artikel I, onderdeel B, onder 2, voorgestelde aanvulling van Bijlage II van de Crisis- en herstelwet (Chw) en de bijbehorende toelichting. De passage «met dien verstande ... (PbEU L ...)» is uit de ontwerptekst geschrapt, alsmede de vermelding van artikel 5.1, eerste lid, onderdeel b, van de Chw als grondslag voor deze passage van het (ontwerp)besluit.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus