Kamervraag 2024Z06792

Het optreden van de Atletiekunie na mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van een atleet

Ingediend 17 april 2024
Indiener Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie parlement recht sport strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z06792.html
1. Trouw, 5 april 2024, «Hoe de Atletiekunie onrust over een heimelijk opgenomen seksfilmpje niet kon wegnemen» (Hoe de Atletiekunie onrust over een heimelijk opgenomen seksfilmpje niet kon wegnemen | Trouw)
2. Trouw, 11 april 2024, «Atletencommissie erkent: gevoelens van onveiligheid in nationale atletiekselectie» (Atletencommissie erkent: gevoelens van onveiligheid in nationale atletiekselectie | Trouw)
3. Tuchtreglement seksuele intimidatie Instituut Sportrechstpraak 2019, artikel 1
4. Kamerstuk 34 843, nr. 109
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de wijze van optreden van de Atletiekunie na mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van een atleet?1 2
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zich volledig vrij moeten kunnen voelen om bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een verklaring af te leggen, en dat het dus zeer onwenselijk is als zij dat niet doen uit angst dat zij dan niet meer geselecteerd worden?
 • Vraag 3
  Kunt u onderbouwd aangeven of de Atletiekunie volgens u in deze zaak wel of niet volgens de regels en richtlijnen binnen het tuchtrecht van de sport heeft gehandeld?
 • Vraag 4
  Klopt het dat er inmiddels onderzoek naar deze zaak wordt gedaan door het ISR? Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de stand van zaken is?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of de Atletiekunie degene is geweest die de melding bij het ISR heeft gedaan?
 • Vraag 6
  Klopt het dat uit de definities die het ISR hanteert blijkt dat seksuele intimidatie een verboden gedraging is en dat daaronder ook ongewenst gedrag valt dat als gevolg heeft dat iemand in z’n waardigheid wordt aangetast, in het bijzonder wanneer «een vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd»? Hoe beoordeelt u in dit licht deze zaak of dit wel of niet een privézaak betreft?3
 • Vraag 7
  Wanneer informeert u de Kamer over de voortgang van de professionalisering van het ISR, zoals aangekondigd in de voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld?4
 • Mededeling - 8 mei 2024

  De vragen van het lid Van Dijk (CDA) over het optreden van de Atletiekunie na mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van een atleet (2024Z06792) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z06792
Volledige titel: Het optreden van de Atletiekunie na mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van een atleet