Kamervraag 2021Z11001

Een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek

Ingediend 17 juni 2021
Beantwoord 27 augustus 2021 (na 71 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66), Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken, minister buitenlandse zaken) (D66), Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit economie handel openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z11001.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3839.html
1. Lading munitie onderschept, Dagblad De Limburger, 12 juni 2021.
 • Vraag 1
  Wat zijn de precieze feiten met betrekking tot de door de douane onderschepte munitie op vliegveld Beek, eind mei?1 Op welke dag had dit plaats?

  Op zondag 10 januari 2021 heeft de Douane een zending munitie tegengehouden op Maastricht Aachen Airport. De zending voldeed niet aan Nederlandse vergunningverplichtingen uit de Wet wapens en munitie (Wwm) en het Besluit strategische goederen (Bsg). De Wwm is van toepassing omdat hier sprake is van binnenbrengen van munitie op Nederlands grondgebied (consentplichtig). Het Bsg is van toepassing omdat deze munitie valt onder het begrip militaire goederen waarvoor bij doorvoer door Nederland een vergunning is vereist.
  Vanwege het ontbreken van een geldig consent (vergunningplicht in het kader van de Wwm) is in overleg met het OM besloten tot beslaglegging op de zending.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het om 5.000 kilo gaat? Zo nee, om hoeveel gaat het dan?

  De zending munitie bestaat uit 500.000 patronen en heeft een opgegeven netto gewicht van 5.800 kilo.

 • Vraag 3
  Om welk(e) soort(en) munitie gaat het hierbij?

  Het gaat om 500.000 stuks 9X19mm parabellum 115 GR FMJ patronen.

 • Vraag 4
  Klopt het dat vliegveld Beek de vertrekluchthaven was? Zo nee, wat was dan de vertrekhaven?

  De oorspronkelijk gekozen plaats van vertrek was Brussel, vliegveld Zaventem. Door logistieke problemen – het beoogde vliegtuig was overbeladen – is de zending op initiatief van de betrokken bedrijven vervoerd naar vliegveld Maastricht Aachen Airport met de bedoeling de zending vandaar te laten vertrekken. Bij deze last minute logistieke omlegging zijn de wettelijke verplichtingen (Wwm en Bsg) die in Nederland gelden bij het vervoeren van deze munitie naar Nederlands grondgebied door die bedrijven niet in acht genomen.

 • Vraag 5
  Waar zou de munitie heen worden gestuurd? Wat was de eindbestemming?

  De munitie zou vanuit België naar eindbestemming Brunei worden vervoerd conform een door de Belgische autoriteiten afgeven exportvergunning.

 • Vraag 6
  Is voor de partij munitie een wapenexportvergunning aangevraagd? Zo ja, wanneer en door wie?

  De zending werd bij aankomst op vliegveld Maastricht Aachen Airport vergezeld van een door de Belgische autoriteiten afgegeven uitvoervergunning. Die vergunning is echter niet geldig in Nederland; bij een vertrek van deze zending vanaf vliegveld Maastricht Aachen Airport (Nederland) naar de eindbestemming zou een Nederlandse vergunning op basis van het Bsg moeten worden aangevraagd. De bedrijven hebben besloten daarvan af te zien. Zij hebben in Nederland een consent op basis van de Wwm aangevraagd voor het terugsturen van de zending naar België.

 • Vraag 7
  Is een wapenexportvergunning verleend? Zo ja, op basis van welke criteria?

  In Nederland is geen wapenexportvergunning in de zin van het Bsg aangevraagd (zie het antwoord op vraag 6), maar een consent om de zending terug te vervoeren naar België. Naar aanleiding van die aanvraag heeft het OM besloten het strafrechtelijke beslag op de zending op te heffen en is het consent door de Nederlandse autoriteiten afgegeven op 15 juni 2021. De goederen zijn medio juni 2021 onder begeleiding van dat consent (terug)vervoerd naar de Belgische producent.

 • Vraag 8
  Is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie (OM)?

  Zoals u weet, doet de Minister van Justitie en Veiligheid geen uitspraken over de vraag of er strafrechtelijke onderzoeken (tegen bepaalde personen) lopen. Ook doet de Minister van Justitie en Veiligheid geen inhoudelijke uitspraken over eventuele lopende strafrechtelijke onderzoeken.

 • Vraag 9
  Zijn er mensen verdacht van strafbare feiten die verband houden met het aanbieden van deze partij?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 10
  Heeft het OM hierover contact met buitenlandse instanties? Zo ja, welke?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 11
  Om hoeveel personen gaat het daarbij?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 12
  Zijn dat mensen met de Nederlandse nationaliteit? Zo nee, om welke nationaliteit gaat het dan?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Mededeling - 2 juli 2021

  De schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek (2021Z11001, ingezonden 17 juni 2021) kunnen met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Uiteraard is het streven de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z11001
Volledige titel: Een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3839
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek