Kamerstuk 33684-81

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Bergkamp ter vervanging van nr. 62 dat regelt dat het college er tevens verantwoordelijk voor is dat jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke clientenondersteuning

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «,en» vervangen door een puntkomma.

2. In onderdeel g wordt de punt aan het slot vervangen door:,en.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Toelichting

Jeugdigen en hun ouders moeten voor alle onderdelen van de Jeugdwet een beroep kunnen doen op de onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning dient alleen hun belang, draagt bij aan hun rechtsbescherming, hun zelfredzaamheid en participatie.

Cliëntondersteuning is met name van belang voor mensen die niet goed in staat zijn om zelf regie over hun leven te voeren. Zij kunnen kiezen voor een informele ondersteuner maar moeten gezien de mogelijk tegengestelde belangen, de complexiteit van hun vragen en van het systeem ook een beroep kunnen doen op onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning.

Indieners constateren dat het kabinet voornemens is de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning integraal onder te brengen van gemeenten. De uitkomst van dat (wetgevings)proces is nog onzeker. De indieners achten het van belang dat in ieder geval ook de Jeugdwet de toegang tot de onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning waarborgt.

Voortman Bergkamp