Kamerstuk 33684-62

Amendement van de leden Voortman en Bergkamp ter vervanging van nr. 60 dat regelt dat het college er tevens verantwoordelijk voor is dat jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke clientenondersteuning

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 62 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 601

Ontvangen 10 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.5, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. jeugdigen en ouders een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Toelichting

Jeugdigen en hun ouders moeten voor alle onderdelen van de Jeugdwet een beroep kunnen doen op de onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning dient alleen hun belang, draagt bij aan hun rechtsbescherming, hun zelfredzaamheid en participatie.

Cliëntondersteuning is met name van belang voor mensen die niet goed in staat zijn om zelf regie over hun leven te voeren. Zij kunnen kiezen voor een informele ondersteuner maar moeten gezien de mogelijk tegengestelde belangen, de complexiteit van hun vragen en van het systeem ook een beroep kunnen doen op onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning.

Indiener constateert dat het kabinet voornemens is de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning integraal onder te brengen van gemeenten. De uitkomst van dat (wetgevings)proces is nog onzeker. Indiener acht het van belang dat in ieder geval ook de Jeugdwet de toegang tot de onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning waarborgt.

Voortman Bergkamp