Kamerstuk 33684-65

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 4.1.4 opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4.1.4 vervalt.

Toelichting

Artikel 4.1.4 geeft de grondslag voor het stellen van nadere regels over de wijze van uitvoeren, de bestuursstructuur alsmede waarborgen voor een ordentelijke en controleerbare bedrijfsvoering van de jeugdhulpverlener. Voor gecerticeerde instellingen is in een desbetreffende normenkader al voorzien in artikel 3.3, vierde lid. De indiener is voorts van oordeel dat het stellen van regels omtrent de overige jeugdhulpaanbieders een bevoegdheid is die aan de gemeente dient te zijn voorbehouden. Daarnaast gelden reeds allerlei professionaliteitseisen ten aanzien van jeugdhulpaanbieders. De indiener is op grond hiervan van oordeel dat de waarborgen omtrent de materie reeds afdoende zijn geregeld, zodat het artikel dient te vervallen.

Keijzer