Kamerstuk 33684-113

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (33684, nr.87) over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


24,8 %
75,2 %

PvdA

50PLUS

SGP

CDA

SP

PvdD

CU

GL

VVD

PVV

D66


Nr. 113 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 87

Voorgesteld 17 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • de beoordeling van de uiteindelijke transitiearrangementen door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd nog onbekend is;

 • het exacte budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van jeugdzorg nog moeten vastgesteld;

 • frictiekosten waar gemeenten en jeugdzorginstellingen mee te maken krijgen, onduidelijk zijn;

 • arbeidsmarkteffecten in de jeugdzorg onbekend zijn;

 • de zorgbehoefte van de jeugd niet in alle gemeenten bekend is en/of in kaart is gebracht;

 • de samenhang van de Jeugdwet met de Wmo, Participatiewet, kern-AWBZ en Passend Onderwijs nog niet concreet is;

 • de inkoopregels en -voorwaarden voor gemeenten en jeugdzorginstellingen nog moeten worden vastgesteld;

 • de waarborgen van de privacy nog niet helder zijn weergegeven;

 • er nog uitgezocht moet worden welke specialistische zorg centraal moet worden ingekocht;

 • het onduidelijk is of gemeenten kunnen worden gedwongen tot het centraal inkopen van specialistische zorg;

 • enzovoort, enzovoort;

van mening dat het onmogelijk is om met zo veel open einden in te kunnen stemmen;

verzoekt, uitstel van stemming over het wetsvoorstel totdat alle onduidelijkheden zijn weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Kooiman

Agema