Kamerstuk 33684-87

Motie van de leden Leijten en Kooiman over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 87 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • de beoordeling van de uiteindelijke transitiearrangementen door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd nog onbekend is;

 • het exacte budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van jeugdzorg nog moeten vastgesteld;

 • frictiekosten waar gemeenten en jeugdzorginstellingen mee te maken krijgen, onduidelijk zijn;

 • arbeidsmarkteffecten in de jeugdzorg onbekend zijn;

 • de zorgbehoefte van de jeugd niet in alle gemeenten bekend is en/of in kaart is gebracht;

 • de samenhang van de Jeugdwet met de Wmo, Participatiewet, kern-AWBZ en Passend Onderwijs nog niet concreet is;

 • de inkoopregels en -voorwaarden voor gemeenten en jeugdzorginstellingen nog moeten worden vastgesteld;

 • de waarborgen van de privacy nog niet helder zijn weergegeven;

 • er nog uitgezocht moet worden welke specialistische zorg centraal moet worden ingekocht;

 • het onduidelijk is of gemeenten kunnen worden gedwongen tot het centraal inkopen van specialistische zorg;

 • enzovoort, enzovoort;

van mening dat het onmogelijk is om met zo veel open einden in te kunnen stemmen;

verzoekt, uitstel van stemming over het wetsvoorstel totdat alle onduidelijkheden zijn weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Kooiman