Nr. 102 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen;

constaterende dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat;

overwegende dat in het bestuursakkoord ggz afspraken zijn gemaakt over een «splitsing» tussen generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken;

verzoekt de regering voorts, daarbij te betrekken of ten aanzien van de financieringssystematiek en beleidsvrijheid van gemeenten een splitsing tussen generalistische en meer specialistische ggz-zorg mogelijk en wenselijk is, waarbij het belang van de jeugdige vooropstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp