Kamerstuk 31930-57

Amendement van het lid Omtzigt c.s. om zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden in aanmerking te laten komen voor een specifieke vrijstelling van € 57 000

Dossier: Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)


81,3 %
18,7 %

CU

PvdA

CDA

VVD

Verdonk

GL

PvdD

D66

SGP

PVV

SP


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 57
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 28 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:

3. Het eerste lid, onder 4°, komt te luiden:

4°. door de hierna genoemde personen tot de daarachter vermelde bedragen:

a. partner: € 600 000;

b. kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en die ten gevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren buiten staat zullen zijn om met arbeid die voor hun kracht berekend is, de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn aan inkomen uit arbeid te verwerven: € 57 000;

c. kinderen voor wie de onder b bedoelde vrijstelling niet van toepassing is: € 19 000;

d. kleinkinderen: € 19 000;

e. overige verkrijgers: € 2000;.

Toelichting

Op grond van de voorgestelde wijziging van artikel 32, eerste lid, onder 4°, van de Successiewet 1956 komen zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden in aanmerking voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000.

De kosten van dit amendement bedragen 1 miljoen euro. In dekking wordt voorzien in het amendement ingediend onder nummer 56.

Omtzigt

Tang

Cramer