31 829
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 mei 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «bb» van de begripsbepaling van sociaal-fiscaalnummer wordt verletterd tot: cc.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel cc door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

dd. meldingsregister relatief verzuim: meldingsregister relatief verzuim als bedoeld in artikel 9f van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

B

Artikel IV, onderdeel F, punt 3, komt te luiden:

3. Na het twaalfde lid worden drie leden toegevoegd, luidende:

13. Uit het basisregister worden aan het meldingsregister relatief verzuim toegevoegd de persoonsgebonden nummers van de leerlingen en deelnemers, bedoeld in artikel 9b, onderdelen a tot en met e, met van elke leerling of deelnemer de naam, het geslacht, de geboortedatum, het adres en het gegeven of betrokkene al dan niet beschikt over een startkwalificatie.

14. De toevoeging, bedoeld in het dertiende lid, gebeurt op het moment van de kennisgeving, bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969, of de opgave, bedoeld in artikel 8.1.8a, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 47b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 28a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

15. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het derde en vierde lid.

C

Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA

De Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel V, onderdeel A, komt te luiden:

A

Aan artikel 1.1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel x door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

x1. persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, dan wel het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 7.38, derde lid.

Toelichting

Deze nota van wijziging betreft uitsluitend technische verbeteringen.

Onderdeel A herstelt de nu foutieve lettering van de begripsbepalingen van artikel 1.1.1 van de WEB. Een abusievelijk opgenomen tweede aanduiding «bb» van een begripsbepaling, wordt vervangen door de aanduiding «cc». De met dit wetsvoorstel toe te voegen begripsbepaling van meldingsregister relatief verzuim krijgt vervolgens de aanduiding «dd».

Met onderdeel B wordt het onderhavige wetsvoorstel aangepast aan de wijziging van artikel 9e van de WVI die het gevolg is van inwerkingtreding van de Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) (Stb. 2008, 267). Deze wet voegde leden toe aan artikel 9e van de WVI. De leden die met het onderhavige wetsvoorstel worden toegevoegd aan hetzelfde artikel dienen als gevolg daarvan niet na het tiende, maar na het twaalfde lid te worden toegevoegd.

Ten slotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om – met onderdeel C – een verbetering door te voeren van artikel V, onderdeel A, van de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681). Per 1 december 2009 wordt voorzien in de eerste fase van invoering van het persoonsgebonden nummer in het hoger onderwijs. Daarvoor is het nodig artikel V, onderdelen A en C, van de genoemde Wet van 6 december 2001 in werking te laten treden. Daaraan voorafgaand dient de hier voorgestelde wijziging van artikel V, onderdeel A, te worden gerealiseerd. De aanduiding van de begripsbepaling van «persoonsgebonden nummer» wordt gewijzigd. Deze verlettering is nodig ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet van 14 juni 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs (Stb. 2007, 254). Bij deze wet zijn begripsbepalingen toegevoegd aan artikel 1.1 van de WHW.

Verder is de begripsbepaling van «persoonsgebonden nummer» aangepast aan inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart