Kamerstuk 31700-XV-21

Motie Spekman c.s. over een extra inzet om Wajong'ers aan het werk te helpen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009


100,0 %
0,0 %

Verdonk

SP

VVD

CU

PvdA

GL

CDA

D66

PvdD

PVV

SGP


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 21
MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel jonggehandicapten in de afgelopen jaren zijn overgeheveld van de bijstand naar de Wajong;

overwegende, dat het wenselijk is dat jonggehandicapten naar vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt, en dat zij daarvoor vaak bijzondere ondersteuning nodig hebben;

constaterende, dat een behoorlijk aantal gemeenten minder geld uitgeeft aan re-integratie dan hun is toegekend op grond van de Wwb, en dat de resterende middelen na toepassing van de zogeheten meeneemregeling moeten worden teruggestort naar het ministerie;

verzoekt de regering te bezien of UWV in 2009 nog een extra inzet kan plegen bovenop de bestaande voornemens om Wajong’ers aan werk te helpen, om deze bij voorkeur te financieren uit de terugontvangsten van gemeenten en om de Kamer hierover voor september te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Van Hijum

Ortega-Martijn