Kamerstuk 31700-VIII-49

Motie Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


86,0 %
14,0 %

PVV

GL

PvdD

CDA

Verdonk

D66

CU

SP

SGP

VVD

PvdA


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 49
MOTIE VAN HET LID ATSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in Nederland door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) richtlijnen zijn opgesteld om de privacy van jongeren onder de zestien jaar op internet te beschermen;

overwegende, dat het niet is toegestaan, persoonlijke informatie van jongeren onder de zestien jaar op internet te verwerken zonder expliciete toestemming van de ouders;

constaterende, dat veel commerciële websites nog steeds persoonsgegevens van kinderen opslaan zonder te controleren of kinderen toestemming hebben gekregen;

overwegende, dat de CBP-richtlijnen niet altijd eenduidig te interpreteren zijn waardoor veel onduidelijkheid bestaat over wat is toegestaan;

verzoekt de regering een onderzoek te verrichten naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen en te onderzoeken of in Nederland wetgeving analoog aan de Amerikaanse COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma