31 461
Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

nr. 6
BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 21 januari 2009

Het Presidium legt hierbij het verzoek van de vaste commissie voor Justitie bij brief van 19 december 2008 aan u voor. In deze brief (zie bijlage) wordt voorgesteld om aan de minister van Economische Zaken te vragen om de Consumentenautoriteit een handhavingstoets uit te laten voeren op het initiatiefvoorstel van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok. Dit initiatiefvoorstel betreft een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (Kamerstuk 31 461).

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

G. A. Verbeet

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

J. E. Biesheuvel-Vermeijden

BIJLAGE

Aan het Presidium

Den Haag, 19 december 2008

De vaste commissie voor Justitie heeft in haar procedurevergadering van 17 december 2008 beraadslaagd over het verzoek van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok om de Consumentenautoriteit te vragen een handhavingstoets uit te voeren op hun initiatiefwetsvoorstel houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) (31 461).

De commissie verzoekt u aan de Kamer voor te stellen om de minister van Economische Zaken te vragen de Consumentenautoriteit de genoemde handhavingstoets te laten uitvoeren.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,

Nava