31 461
Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

nr. 5
BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2008

Het Presidium legt hierbij het verzoek van de vaste commissies voor Justitie bij brief van 8 december 2008 (zie bijlage) aan u voor om conform artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie advies te vragen aan de Raad voor de Rechtspraak over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok tot Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop van toegangskaarten) (Kamerstuk 31 461), in het bijzonder over de gevolgen van de handhaving van het winstverbod via een beroep op de civiele rechter.

Het Presidium stelt u voor om hiermee in te stemmen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

G. A. Verbeet

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

J. E. Biesheuvel-Vermeijden

BIJLAGE

Aan het Presidium

Den Haag, 8 december 2008

De vaste commissie voor Justitie heeft in haar procedurevergadering van 3 december 2008 beraadslaagd over het verzoek van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok om over hun initiatiefwetsvoorstel houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) (31 461) advies te vragen, in het bijzonder over de gevolgen van de handhaving van het winstverbod via een beroep op de civiele rechter.

Zij verzoekt u ervoor zorg te dragen dat aan de Raad voor de rechtspraak ingevolge artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie over dit wetsvoorstel advies wordt gevraagd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,

De Pater-van der Meer