31 461
Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VOS

Ontvangen 9 februari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Justitie zendt binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet en vervolgens na een jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Omdat de effectiviteit, handhaafbaarheid en de benodigde handhavingscapaciteit van deze wet niet op voorhand zijn vast te stellen is het nuttig om snel te weten of de wet het beoogde doel bereikt. Een evaluatie kan gezien de frequentie waarmee concerten en evenementen worden georganiseerd na een jaar plaatsvinden. Op basis van de evaluatie kan dan worden vastgesteld of de wet het beoogde effect bereikt. De evaluatie zal zich moeten richten op de effectiviteit, in het bijzonder op de vraag of de tussenhandel zich naar het buitenland verplaatst, op de handhaafbaarheid en in het bijzonder of de extra menskracht bij de consumentenautoriteit voldoende is en op de vraag hoeveel procent van de consumenten na een jaar kennis hebben over dit nieuwe onderdeel in het consumentenrecht. Met een tweede evaluatie een jaar na de eerste evaluatie kan, al dan niet na het leren van de eerste evaluatie, een goed beeld over een iets langere termijn worden verkregen over de effectiviteit en handhaafbaarheid van deze wet.

Vos