Stemming

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ook gebouwen buiten de vijf aardbevingsgemeenten aandragen bij de NCG

100,0 %
0,0 %


PvdD

FVD

SP

D66

VVD

CU

PvdA

PVV

DENK

CDA

Krol

vKA

GL

50PLUS

SGP


Nr. 60 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 13a van het voorliggende wetsvoorstel aangeeft dat het toepassingsbereik voor het versterkingsdeel alleen de vijf aardbevingsgemeenten omvat;

overwegende dat het gebied waarbinnen het IMG schade herstelt groter is dan deze vijf gemeenten;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat het IMG ook buiten de genoemde gemeenten gebouwen bij de NCG kan aandragen voor een beoordeling aan de veiligheidsnorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Agnes Mulder

Sienot

Aukje de Vries


Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ook gebouwen buiten de vijf aardbevingsgemeenten aandragen bij de NCG

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Aukje de Vries (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-60.html