Stemming

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit

100,0 %
0,0 %


CU

Krol

SGP

D66

SP

PVV

GL

50PLUS

FVD

PvdD

PvdA

DENK

VVD

CDA

vKA


Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Ontvangen 4 maart 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 13j na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gevallen aangewezen waarvoor de redelijke termijn, bedoeld in het eerste lid, maximaal zes maanden bedraagt en waarvoor de verlenging, bedoeld in het tweede lid, maximaal zes maanden bedraagt.

Toelichting

Op dit moment is de maximumtermijn bepaald op basis van de complexe gevallen. Deze complexiteit vloeit onder meer voort uit de relatief zware maatregelen die op dit moment nog volgen uit de oudere beoordelingsmethoden. De NCG geeft aan dat het met de implementatie van de nieuwe inzichten mogelijk wordt om binnen een kortere termijn versterkingsbesluiten te nemen. Met het oog op deze constatering van de NCG is in het amendement geregeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur situaties worden aangewezen waarvoor binnen 6 maanden een versterkingsbesluit wordt genomen. Hiertoe behoren in ieder geval gebouwen die op basis van de typologie-aanpak zijn beoordeeld als een situatie waarvoor binnen 6 maanden een versterkingsbesluit kan worden genomen. In afstemming met de bewoner kan deze termijn eenmalig met 6 maanden worden verlengd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er in één project voor meerdere woningen versterkingsbesluiten worden genomen die onderling afstemming vragen.

Dik-Faber Agnes Mulder Sienot Aukje de Vries


Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Matthijs Sienot (D66), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-46.html