Stemming

Amendement van het lid Agema dat regelt dat werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening door het college niet worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in de Participatiewet

23,3 %
76,7 %


D66

Van Vliet

GL

CU

PvdA

50PLUS

CDA

PVV

GrBvK

SP

PvdD

SGP

VVD


Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.6.7

Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, respectievelijk artikel 10a van de Wet werk en bijstand.

II

Na artikel 6.36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.37

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 februari 2012 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet, 33 161), tot wet is of wordt verheven en die wet in werking is getreden of treedt, wordt in artikel 2.6.7 van deze wet «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten (de zogenaamde tegenprestatie in de bijstand), zoals opgenomen in de Participatiewet, nooit kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van dit wetsvoorstel over te nemen. Ook regelt dit amendement dat het college een persoon die bijstand ontvangt en voor wie de kans op inschakeling in het arbeidsproces gering is, geen onbeloonde additionele werkzaamheden kan laten verrichten indien die onbeloonde additionele werkzaamheden voortkomen uit de verstrekking van een voorziening als bedoeld in deze wet. Werken in de zorg moet een bewuste keuze zijn en niet omdat het moet als tegenprestatie in de bijstand of omdat inschakeling in het arbeidsproces gering is. Het gaat hier tenslotte om werken met kwetsbare mensen.

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-22
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-97.html