Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 39 over wijziging van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen

51,7 %
48,3 %


VVD

PvdA

CDA

D66

50PLUS

PvdD

SGP

PVV

SP

CU

GL


Nr. 99 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 12.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.5a

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2009 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Kamerstukken 32 015), tot wet is of wordt verheven, vervalt onderdeel Ga (Afdeling 3B. Maatregel van opgroeiondersteuning) van die wet.

Toelichting

In het kader van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen is het amendement van de leden Dijsselbloem en Van Toorenburg (Kamerstukken II, 2010/11, 32 015, nr. 40) aanvaard. Dit amendement regelt de zogenoemde maatregel van opgroeiondersteuning («lichte maatregel»). Door de ontwikkelingen die in het kader van de Jeugdwet gaande zijn, is deze nieuwe kinderbeschermingsmaatregel niet nodig en zelfs ongewenst. Door intensieve inzet in het vrijwillige kader kan onnodig zwaar ingrijpen in het gezinsleven worden voorkomen. De gemeente heeft hier ook financieel belang bij. Dat dit zo is, blijkt onder meer uit de resultaten van de Vliegwielprojecten. Mocht ingrijpen in het gezin desondanks noodzakelijk zijn dan kan dat via een ondertoezichtstelling.

Met dit amendement wordt het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen gewijzigd. Wijziging kan op twee manieren plaatsvinden:

  • a. het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen is al tot wet verheven en is dus eerder dan de Jeugdwet door de Eerste Kamer aanvaard. In dat geval wordt de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen gewijzigd zodra de Jeugdwet in werking treedt; of

  • b. de Jeugdwet is tot wet verheven en het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen wordt daarna tot wet verheven. In dat geval wordt de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen gewijzigd zodra die wet in werking treedt.

Het amendement regelt dat in beide gevallen onderdeel Ga van de Wet herziening kindermaatregelen, vervalt.

Bisschop


Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 39 over wijziging van het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-99.html