Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooijman ter vervanging van nr. 17 over het oormerken van het gedecentraliseerde budget voor jeugdzorg

14,8 %
85,2 %


CDA

GL

PvdA

PvdD

CU

SP

D66

SGP

PVV

VVD

50PLUS


Nr. 91 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na paragraaf 8.3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 8.4 Oormerken budget gemeenten

Artikel 8.3.3

  • 1. Onze Ministers verstrekken jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking en de betaling van de specifieke uitkering aan gemeenten.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het budget dat gedecentraliseerd wordt voor jeugdzorg, geoormerkt wordt. De indieners zijn van mening dat geld voor jeugdzorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak. De indieners merken op dat juist in tijden van vele bezuinigingen op het Gemeentefonds het risico aanwezig is dat geld onttrokken wordt aan voor burgers belangrijke zaken als jeugdzorg. Voor het goed uitvoeren van deze nieuwe gemeentelijke taak, draagt het oormerken ertoe dat er budget is bestemd voor het uitvoeren van de taken.

Leijten Kooiman


Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooijman ter vervanging van nr. 17 over het oormerken van het gedecentraliseerde budget voor jeugdzorg

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Renske Leijten , Nine Kooiman
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-91.html