Stemming

Amendement van de leden Voordewind en Ypma ter vervanging van nr. 57 over het invoeren van de mogelijkheid om een familiegroepsplan op te stellen

100,0 %
0,0 %


50PLUS

PvdA

CU

PVV

D66

CDA

SGP

GL

SP

PvdD

VVD


Nr. 83 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 571

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

familiegroepsplan:

hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren;

II

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel e wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van artikel 4.1.1a en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

III

Na artikel 4.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1.1.a

Bij het uitvoeren van artikel 4.1.1 en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen biedt de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling als eerste de mogelijkheid om, binnen een redelijke termijn, een familiegroepsplan op te stellen. Het voorgaande is niet van toepassing op de gecertificeerde instelling die jeugdreclassering uitvoert of die de voogdij uitoefent in het geval dat de ouders ontheven of ontzet zijn uit het ouderlijk gezag. Slechts indien de ouders aan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling te kennen hebben gegeven dat zij geen gebruik wensen te maken van de in de eerste zin bedoelde mogelijkheid, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins geschaad worden, kan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling hier vanaf zien.

IV

Artikel 4.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «Het uitvoeren van artikel 4.1.1 omvat» vervangen door: Indien afgezien wordt van het opstellen van een familiegroepsplan omvat het uitvoeren van artikel 4.1.1.

2. In het vijfde lid wordt de zinsnede «welke jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling betrokken wordt» vervangen door: dat afgezien wordt van het opstellen van een familiegroepsplan.

V

In artikel 6.1.10 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De kinderrechter biedt, alvorens een machtiging of een voorwaardelijke machtiging te verlenen en alvorens een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 6.1.7 te doen, de mogelijkheid een familiegroepsplan op te stellen. Slechts indien de ouders aan de kinderrechter te kennen hebben gegeven dat zij geen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins geschaad worden, kan de kinderrechter hier vanaf zien.

Toelichting

Dit amendement beoogt ouders, familieleden en anderszins direct betrokkenen de mogelijkheid te geven om (ook in de preventieve fase) voor gedwongen of vrijwillige jeugdhulp mee te denken en te helpen aan een oplossing. Burgers zijn in veel gevallen zeer wel in staat verantwoordelijkheid te nemen voor problemen in eigen familie- of vriendenkring. Sociale samenhang draagt daarnaast bij aan het welzijn van kinderen. Door vormen van hulp van betrokkenen en steun uit directe kring kan bovendien uithuisplaatsing worden afgewend en wordt netwerkpleegzorg bevorderd. Een familiegroepsplan kan bijvoorbeeld binnen de structuur van een wijkteam worden georganiseerd. Ook kan bijvoorbeeld een zogenaamde Eigen Kracht-conferentie plaatsvinden, waarbij het familie-en vriendennetwerk onder leiding van een onafhankelijk coördinator zelf een plan opstelt en uitvoert.

Daarmee komt de regie bij de burger te liggen.

Gebleken is dat de eigenaar van het probleem, samen met eigen mensen, ook de sleutel voor de oplossing in handen heeft. Daarbij kan de kennis en bijstand van jeugdzorgprofessionals worden ingeroepen.

Indien het een machtiging of een voorwaardelijke machtiging betreft biedt de kinderrechter de kans voor het opstellen van een familiegroepsplan.

Indien er een familiegroepsplan wordt opgesteld geldt dit als hulpverleningsplan.

In de Aanpassingswet zal worden voorzien in de mogelijkheid om bij de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling op een laagdrempelige wijze de beslissing van de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling te heroverwegen, ontleend aan de bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht.

Voordewind Ypma


Amendement van de leden Voordewind en Ypma ter vervanging van nr. 57 over het invoeren van de mogelijkheid om een familiegroepsplan op te stellen

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-83.html