Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod

100,0 %
0,0 %


GL

VVD

PvdA

D66

SP

PvdD

50PLUS

PVV

SGP

CDA

CU


Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 8.1.1, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van de aanhef vervalt «, indien».

2. Na de aanduiding «a.» wordt ingevoegd: voor zover.

3. Aan het slot van onderdeel a wordt toegevoegd: of.

4. Na de aanduiding «b.» wordt ingevoegd: indien.

Toelichting

De nota naar aanleiding van het verslag maakt duidelijk dat jeugdigen of hun ouders zelf kunnen bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod (Kamerstukken II 2013–2014, 33 684, nr. 10, 148). De situatie waarin het door de jeugdige of zijn ouders beoogde aanbod duurder is dan het aanbod van het college betekent kennelijk niet bij voorbaat dat het college de verstrekking van het budget om die reden geheel kan weigeren. Het college kan het budget slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Het amendement verheldert de wettekst op dit punt.

Bisschop Voortman


Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-100.html