Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Hijum c.s. ter vervanging van nr. 8 over motivatie m.b.t. de inkomensgroepen waarvoor de kinderopvangtoeslag minder dan een derde van de kosten voor de kinderopvang dekt

66,7 %
33,3 %


VVD

BRINK

SGP

CDA

SP

CU

GL

D66

PvdA

PVV

PvdD


Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 6 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel I, komt in artikel 1.8 het eerste lid als volgt te luiden:

  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de hoogte en de berekeningswijze van de kinderopvangtoeslag, waarbij tabellen worden vastgesteld waaruit de relatie tussen de kosten van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag kan worden afgelezen en waarbij tevens wordt bepaald in welke gevallen de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3 procent bedraagt van de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt de wettelijke basis van de vaste voet van een derde van de kosten voor de kinderopvang in verband met de werkgeversbijdrage afgeschaft. Hierbij is opgemerkt dat het voorstel de mogelijkheid creëert om de vaste voet inkomensafhankelijk te kunnen uitkeren. Indieners vinden het van belang dat steeds gemotiveerd wordt voor welke inkomensgroepen de kinderopvangtoeslag minder dan een derde van de kosten voor de kinderopvang dekt.

Van Hijum Koşer Kaya Van Gent Ortega-Martijn


Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

2012-06-06
Dossier: 33212
Indiener(s): Eddy van Hijum (CDA), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Ineke van Gent (GL), Fatma Ko┼čer Kaya
Onderwerpen: gezin en kinderen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33212-9.html