Stemming

Motie van het lid Kerstens c.s. over meewegen van het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarkt bij het vaststellen van de verdeelmodellen

100,0 %
0,0 %


SGP

D66

50PLUS

BONTES

CDA

PvdD

GL

PvdA

PVV

VVD

CU

SP


Nr. 179 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar verhouding sprake is van forse verschillen tussen regio's als het gaat om mensen in de sociale werkvoorziening, Wajong en/of bijstand enerzijds – denk aan Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen – en de mogelijkheden om voor deze mensen arbeidsplaatsen te creëren in het bedrijfsleven en bij de overheid anderzijds;

overwegende dat reshoring, het terughalen van werk uit het buitenland, en (sociaal) ondernemerschap voor extra werkgelegenheid kunnen zorgen, waardoor de kansen op werk in deze regio's worden vergroot;

van mening dat bij invoering van de Participatiewet de regio's zo veel mogelijk «gelijk aan de start» zouden moeten kunnen verschijnen;

verzoekt de regering om, het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarkt, naast het aantal mensen met een arbeidsbeperking, substantieel mee te wegen bij het vaststellen van de verdeelmodellen van de financiële middelen die met de Participatiewet aan de gemeenten toekomen,

en verzoekt de regering tevens, in overleg met de desbetreffende regio's te bezien op welke wijze (sociaal) ondernemerschap en reshoring extra werkgelegenheid kunnen creëren voor de doelgroep van de Participatiewet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Pieter Heerma

Potters

Van Weyenberg

Schouten

Dijkgraaf


Motie van het lid Kerstens c.s. over meewegen van het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarkt bij het vaststellen van de verdeelmodellen

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Elbert Dijkgraaf (SGP), John Kerstens (PvdA), Pieter Heerma (CDA), Carola Schouten (CU), Sjoerd Potters (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-179.html