Stemming

Motie De Pater-van der Meer en Heijnen over uitvoering van de Europese verordening coördinatie sociale zekerheid grensarbeiders en zelfstandigen

96,7 %
3,3 %


GL

SGP

PvdD

SP

Verdonk

CU

D66

PvdA

VVD

CDA

PVV


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 31
MOTIE VAN DE LEDEN DE PATER-VAN DER MEER EN HEIJNEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat behoud van werkgelegenheid van groot belang is, met name in gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling;

overwegende, dat met de uitvoering van de Europese verordening voor coördinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen voor grensarbeiders en zelfstandigen enkele honderden arbeidsplaatsen gemoeid zijn;

van mening, dat het kantoor Buitenland van de Belastingdienst in Heerlen beschikt over expertise ten aanzien van internationale belastingregelingen;

verzoekt de regering de uitvoering van de genoemde Europese verordening op te dragen aan het kantoor Buitenland van de Belastingdienst in Heerlen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-van der Meer

Heijnen


Motie De Pater-van der Meer en Heijnen over uitvoering van de Europese verordening coördinatie sociale zekerheid grensarbeiders en zelfstandigen

2009-11-23
Dossier: 32123-VII
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA), Marleen de Pater-van der Meer (CDA)
Onderwerpen: begroting economie financiën organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-31.html