Stemming

Amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 13 over het laten vervallen van de mogelijkheid om een vergunning niet direct in werking te laten treden

75,3 %
24,7 %


CU

VVD

PvdA

D66

PVV

SGP

Verdonk

CDA

SP

GL

PvdD


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 2 juli 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 komt onderdeel PP te luiden:

PP

Artikel 6.1, tweede lid, onder a, komt te luiden:

a. een bezwaarschrift indien het een omgevingsvergunning betreft met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, g of h, of 2.2, eerste lid, onder a, b, c of g, of een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een activiteit als hiervoor bedoeld;.

II

In artikel 1.1 wordt na onderdeel PP een onderdeel ingevoegd, luidende:

PPa

In artikel 6.2 vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid.

III

In artikel 9.10, onderdeel LLL, onder 2, komt het voorgestelde tweede lid te luiden:

2. In afwijking van het eerste lid treedt een besluit als bedoeld in artikel 8.40a of 8.42 in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking, tenzij deze is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Toelichting

Het amendement beoogt om het bovengenoemde artikel te schrappen aangezien de wetgever moet uitmaken wanneer wel of niet sprake behoort te zijn van een uitstel van het van kracht worden. De wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft beoogt om de vigerende wetgeving neutraal om te zetten. Met bovengenoemde artikel is een nieuwe bevoegdheid voor het bevoegd gezag gecreëerd zodat ze kan bepalen dat een beschikking tot onomkeerbare gevolgen zou leiden en daarom niet van kracht wordt. Het amendement strekt ertoe deze bevoegdheid niet te verstrekken, welke anders zou kunnen leiden tot een verzwaring en/of vertraging van procedures. Actal meldt dat de vergunninghouder hierdoor sneller van zijn vergunning gebruik kan maken. Hoewel dit geen directe gevolgen heeft voor de administratieve lasten volgens de definitie uit Meten is Weten 2, heeft het wel een positief effect op de regeldruk zoals deze door bedrijven wordt ervaren1.

Koopmans


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging van de toelichting.

XNoot
1

Zie voor het advies van Actal over dit amendement Kamerstukken II, 2008–09, 31 953, nr. 12.


Amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 13 over het laten vervallen van de mogelijkheid om een vergunning niet direct in werking te laten treden

2009-07-02
Dossier: 31953
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-22.html