Stemming

Amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van de termijn gesteld obv 8.17 Wm bij overgang naar Wabo

60,0 %
40,0 %


PvdA

D66

Verdonk

CU

SGP

CDA

PvdD

PVV

SP

VVD

GL


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 21
AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 2 juli 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 1.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. In afwijking van het vierde lid vervalt een beperking of een voorschrift waarbij krachtens artikel 8.17, tweede lid, van de Wet milieubeheer is bepaald dat de betrokken vergunning slechts geldt voor een bepaalde termijn.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de termijn die aan vergunningen zijn gesteld krachtens artikel 8.17, tweede lid, van de Wet milieubeheer komt te vervallen bij overgang naar de WABO. Het amendement beoogt om in het overgangsrecht op te nemen dat de vergunningvoorschriften waarin de einddatum van deze vergunningen staat, van rechtswege te laten vervallen. Enkele bedrijven hebben namelijk in de afgelopen jaren een tijdelijke vergunning gekregen op basis van art. 8.17, lid 2 Wm (kortweg de afvalverwerkende bedrijven). Het amendement strekt er toe om te zorgen dat de huidige Wm-vergunningen één–op–één overgaat in een omgevingsvergunning, exclusief het vergunningvoorschrift waarin de einddatum van de vergunning is opgenomen. Als het vergunningvoorschrift wel zou worden overgenomen, betekent dat immers dat die bedrijven in de aankomende tien jaar toch nog eenmaal een andere vergunning moeten aanvragen, ook als daar zogezegd niets is veranderd. Dit zou in strijd zijn met de gedachte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is, dat dit niet meer noodzakelijk is. Uit berekeningen van Actal volgt dat er een eenmalige reductie van 450 000 euro kan worden gerealiseerd2. Deze reductie komt tot stand door het feit dat ook voor reeds verleende vergunningen voor afvalinrichtingen geldt dat zij voor onbepaalde tijd zullen gelden.

Koopmans


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

XNoot
2

Zie voor het advies van Actal over dit amendement Kamerstukken II, 2008–09, 31 953, nr. 12.


Amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van de termijn gesteld obv 8.17 Wm bij overgang naar Wabo

2009-07-02
Dossier: 31953
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-21.html