Stemming

Motie Koopmans over extra tijd voor decentralisatie van de bevoegdheid uit de Wabo naar gemeenten

38,7 %
61,3 %


CDA

GL

CU

VVD

PvdA

Verdonk

PVV

SGP

PvdD

D66

SP


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 16
MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat:

– de bevoegdheid uit de Wabo uiterlijk op 1 januari 2011 gedecentraliseerd wordt naar gemeenten;

– het college van B en W uiterlijk op 1 januari 2011 bevoegd gezag wordt. Het college van GS is dan niet meer deelbevoegd voor het milieudeel van de omgevingsvergunning voor de niet-IPPC- en niet-BRZO-inrichtingen;

– uiterlijk op 1 januari 2011 B en W als enige handhavingbevoegd is in plaats van 1 januari 2012;

verzoekt de regering voorts om te bewerkstelligen dat alle partijen deze extra tijd nuttig besteden en gaan samenwerken om de omgevingsvergunning tot een succes te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans


Motie Koopmans over extra tijd voor decentralisatie van de bevoegdheid uit de Wabo naar gemeenten

2009-06-29
Dossier: 31953
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-16.html