Stemming

Amendement van het lid Koopmans strekkende tot het voorkomen van administratieve lasten

48,0 %
52,0 %


VVD

SGP

CDA

GL

PVV

D66

SP

Verdonk

CU

PvdA

PvdD


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 29 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel VV, wordt artikel 7.5 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «, gemeente of waterschap» vervangen door: of gemeente.

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «of waterschap».

3. Het derde lid komt te luiden:

3. Een alleenrecht kan slechts worden verleend aan de provincie of gemeente waar een activiteit waarop de voorbereiding van de beschikking betrekking heeft, in hoofdzaak wordt verricht of zal worden verricht.

Toelichting

Artikel 7.5 van de Wabo beoogt administratieve lasten voor overheden en bedrijven te beperken door (delen van) de voorbereiding van een beschikking over te dragen aan een andere overheid. Wanneer alleen de voorbereiding van het onderdeel lozingen wordt overgedragen aan een andere overheid, leidt dat er in de praktijk toe dat verschillende overheden bij de vergunningverlening zijn betrokken. Dat staat op gespannen voet met de uitgangspunten van het wetsvoorstel. Het amendement strekt ertoe dat voor het onderdeel lozingen geen extra administratieve lasten optreden voor vaak internationaal concurrerende bedrijven.

Koopmans


Amendement van het lid Koopmans strekkende tot het voorkomen van administratieve lasten

2009-06-29
Dossier: 31953
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-14.html