Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Spekman c.s. ter vervanging van nr. 13 over bedenktijd van 5 dagen alvorens participatieplan definitief wordt vastgesteld

86,0 %
14,0 %


CU

SGP

PvdA

D66

GL

VVD

CDA

SP

PVV

Verdonk

PvdD


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 43
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 21 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 5.5.1, eerste lid, als volgt gewijzigd:

I

De zinsnede «stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in samenspraak met de jonggehandicapte een participatieplan vast» wordt vervangen door: stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in samenspraak met de jonggehandicapte een ontwerpparticipatieplan op.

II

Toegevoegd wordt de volgende volzin: Het participatieplan wordt na de vijfde werkdag na de opstelling van het ontwerpparticipatieplan vastgesteld.

Toelichting

Met dit amendement krijgt de Wajonggerechtigde alvorens het participatieplan definitief wordt vastgesteld een bedenktijd van ten minste 5 dagen.

In het participatieplan wordt vastgelegd wat de beste manier is om werk te vinden, welke ondersteuning beschikbaar is en welke rechten en plichten de jonggehandicapte heeft. Het niet naleven van het participatieplan kan nadelige gevolgen voor de jonggehandicapte hebben en de jonggehandicapte heeft weinig middelen ter beschikking om het UWV aan afspraken te houden. Het is niet meer dan redelijk dat er ten minste 5 werkdagen bedenktijd liggen tussen het opstellen van het participatieplan en de vaststelling daarvan zodat bijvoorbeeld in de tussentijd de jonggehandicapte een onafhankelijk arbeidsadviseur kan raadplegen.

Spekman

Ortega-Martijn

Van Hijum


Gewijzigd amendement van het lid Spekman c.s. ter vervanging van nr. 13 over bedenktijd van 5 dagen alvorens participatieplan definitief wordt vastgesteld

2009-04-21
Dossier: 31780
Indiener(s): Eddy van Hijum (CDA), Hans Spekman (PvdA), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-43.html