Stemming

Motie Van Hijum c.s. over studiefinanciering voor jongeren met een beperking

86,0 %
14,0 %


GL

PvdA

CU

VVD

PvdD

Lid-Verdonk

PVV

D66

SP

CDA

SGP


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 40
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat maatwerk in studieduur en -aanbod moet worden geboden voor chronisch zieken en gehandicapte jongeren die een studie willen volgen;

overwegende, dat het reguliere onderwijs de verantwoordelijkheid heeft om de toegang tot het onderwijs ook voor jongeren met een beperking te waarborgen, maar dat er desondanks een categorie jongeren is die niet in staat is om vanwege een zware beperking deel te nemen aan het regulier onderwijs;

verzoekt de regering jongeren met een beperking, die niet kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs en een indicatie krijgen voor een studie aan de Open Universiteit, in aanmerking te laten komen voor studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Ortega-Martijn

Spekman