Stemming

Motie Van Hijum c.s. over een offensief om jongeren met een beperking in dienst te nemen

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdD

CU

D66

PvdA

SP

VVD

GL

CDA

Lid-Verdonk

SGP


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 38
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het succes van de nieuwe «werkregeling» mede afhankelijk is van een voldoende aanbod van stage-, leerwerk- en arbeidsplaatsen voor jongeren met een beperking bij reguliere werkgevers;

overwegende, dat het kabinet de ambitie heeft om 10 000 Wajong’eren per jaar aan het werk te helpen;

verzoekt de regering samen met werkgeversorganisaties ter uitwerking van deze ambitie een offensief te starten om bedrijven en organisaties te stimuleren om jongeren met een beperking in dienst te nemen door:

– te bevorderen dat in cao’s per sector afspraken worden gemaakt over het aanbieden van stage-, leerwerk- en arbeidsplaatsen voor Wajong’eren en WSW’ers;

– werkgevers in staat te stellen via een voucher hun organisatie gratis te laten doorlichten op de mogelijkheden om functies te creëren voor Wajong’eren/WSW’ers, via het afsplitsen en/of samenvoegen van taken («job carving»);

– bedrijven in staat te stellen om eigen medewerkers in te zetten als jobcoach om jongeren met een beperking te begeleiden, in plaats van hiervoor een extern re-integratiebedrijf in te schakelen;

– goede voorbeelden binnen sectoren actief onder de aandacht te brengen;

– per sector het percentage Wajong’eren en WSW-geïndiceerden dat in dienst is bij bedrijven te monitoren en het UWV hierover jaarlijks te laten rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Ortega-Martijn

Spekman


Motie Van Hijum c.s. over een offensief om jongeren met een beperking in dienst te nemen

2009-04-16
Dossier: 31780
Indiener(s): Eddy van Hijum (CDA), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Hans Spekman (PvdA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-38.html